Magazyn Magazyn

Historia

Lasy Nadleśnictwa Waliły to kompleks stanowiący część Puszczy Knyszyńskiej, a także kompleksy leśne nie związane z Puszczą oraz lasy powstałe wskutek zalesienia gruntów porolnych. Ziemie te przez wieki zajmowała puszcza, ciągnąca sięod bagien poleskich przez górny bieg Narwi, rzekę Supraśl, ziemie między rzeką Brzozową i Sidrą do Biebrzy, gdzie przechodziła w Puszczę Jaćwieską.

Organizacja nadleśnictwa

Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie blisko 25 tys. osób.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Przetarg nieograniczony nr II na sprzedaż samochodu

Przetarg nieograniczony nr II na sprzedaż samochodu

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

 1. Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Waliły, Waliły Stacja ul. Białostocka 3, 16-040 Gródek, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 19.10.1993 r. nr 97 poz. 443)
 2. Przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym jest następujący środek trwały:

Numer inw.

Nazwa

Cena wywoławcza
[zł brutto]

Parametry techniczne

741/586

Samochód Suzuki Grand Vitara

29 840,00 zł

 • rok produkcji 2011 r.
 • pojemność silnika: 2393 cm3
 • przebieg: 165 145,00 km
 • skrzynia biegów: manualna
 • rodzaj napędu: AWD (4x4)
 • okres eksploatacji 111 miesięcy

 

 

 1. Przedmiotowy środek trwały znajdują się na terenie Nadleśnictwa Waliły. Bliższych informacji udziela sekretarz Natalia Jatkowska, pod nr tel. (085)7132 302 lub email: natalia.jatkowska@bialystok.lasy.gov.pl.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu osobowego Suzuki Grand Vitara o nr rej. BIAYS37. Nie otwierać przed dniem 16.08.2021 roku, godz. 1000”.
 3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Waliły ul. Białostocka 3, Waliły Stacja, 16-040 Gródek w terminie do 16.08.2021 roku do godziny 900 za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500).
 4. Warunkiem koniecznym jest złożenie oferty na formularzu wraz z klauzulą informacyjną stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.
 5. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2984 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote brutto 00/100).
 6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy sprzedającego: BNP PARIBAS 10 2030 0045 1110 0000 0072 8880 z dopiskiem/z tytułem przelewu: „Wadium – przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Suzuki”.
 7. Wniesienie wadium uważa się za skuteczne, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Waliły przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.08.2021 roku do godz. 900.
 8. Oferent, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 9. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg nieograniczony, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu
 10. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu nieograniczonego oferentom, których oferty nie zostaną wybrane.
 11. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nieograniczony nie przystąpi do zawarcia umowy.
 13. Sprzedający powołał komisję przetargową składającą się z trzech osób w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
 14. Komisja przetargowa rozpatrzy i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 16.08.2021 roku o godzinie 1000 na posiedzeniu jawnym w siedzibie sprzedającego – sala narad.
 15. Przed rozstrzygnięciem przetargu komisja ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza ich prawidłowość.
 16. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu, nie niższą niż cena wywoławcza.
 17. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert nabycia samochodu za tę samą cenę, sprzedający wyznaczy termin kolejnego przetargu w formie licytacji między tymi oferentami.
 18. Z przebiegu przetargu nieograniczonego komisja przetargowa powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Waliły sporządzi protokół.
 19. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w formie ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Waliły.
 20. Nadleśnictwo zastrzega prawo unieważnienia przetargu nieograniczonego  w całości bez podania przyczyn
 21. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawiadomiony w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 22. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia dokonania zawiadomienia.
 23. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 24. Kolejnego przetargu nieograniczonego w dniu 16.08.2021 r. nadleśnictwo nie przewiduje.