Wydarzenia Wydarzenia

VIII Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej Polany”

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie „Bajarze z Leśnej Polany" im. redaktora Andrzeja Zalewskiego.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza do udziału w

VIII Ogólnopolskim Konkursie „Bajarze z Leśnej Polany" im. redaktora Andrzeja Zalewskiego,

który odbędzie się w zabytkowej „Powozowni" Ośrodka w dniach 22–23 maja 2014 roku

 

Patronat honorowy: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Współorganizatorzy: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie

Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

 

Regulamin

Cel

Rozbudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów w Polsce oraz na temat wszechstronnych związków człowieka z lasem.

Tematyka

Treścią gawęd powinny być dziedziny związane z kulturą ekologiczną, z dawnym i obecnym stosunkiem człowieka do lasu oraz ze współczesnymi funkcjami lasu.

W wystąpieniach można też zaznaczyć atrakcyjność i odnawialność drewna, które wzbogaca nasze życie codzienne. Tematem gawęd mogą być osobiste przeżycia autorów związane z lasem, leśnictwem, a także zadrzewieniami i parkami dendrologicznymi.

Uczestnicy

Pracownicy Lasów Państwowych, parków narodowych, parków krajobrazowych, ogrodów botanicznych, arboretów, wykładowcy i studenci wydziałów leśnych wyższych uczelni, nauczyciele i uczniowie leśnych szkół średnich, emerytowani leśnicy i członkowie ich rodzin oraz inni miłośnicy lasu.

 

Zgłoszenia uczestników należy kierować do 15 kwietnia 2014 r. na adres:

Ośrodek Kultury Leśnej, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów

W zgłoszeniu należy podać dane osobowe uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę zakładu pracy, stanowisko, telefon, e-mail) oraz temat gawędy. Koszty przejazdów pokrywają jednostki delegujące lub sami uczestnicy.

Warunki konkursu

1. Gawędy mogą być autorskie lub zapożyczone. W przypadku wykorzystania tekstu innego pisarza należy podać jego nazwisko oraz literaturę, z której pochodzi.

2. Tekst gawędy powinien być dostarczony do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie przed konkursem do 10 maja 2014 r. Wystąpienie należy przygotować w programie Word, czcionką 12, w formie wydruku i na nośniku CD, wraz z podanymi danymi osobowymi uczestnika.

Przebieg konkursu

Każdy z uczestników losuje kolejność wystąpienia, a następnie prezentuje swój temat w czasie do 7 minut, nie krótszym jednak niż 6 min. Niewykorzystanie limitu lub jego przekroczenie ujemnie wpłynie na ocenę wystąpienia.

Wypowiedź ocenia Jury, w skład którego wchodzą:

1. Prof. dr hab. Tomasz Borecki – dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji w Warszawie – przewodniczący

2. Ryszard Dzialuk – dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

3. Edward Marszałek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

4. Eugeniusz Pudlis – Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie

5. Benedykt Roźmiarek – dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

6. Prof. dr hab. Halina Zgółkowa – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Każdy z członków Jury ocenia wystąpienie i dysponuje 5-cio stopniową skalą ocen. Biorąc pod uwagę założone kryteria przyznaje poszczególnym uczestnikom odpowiednią liczbę punktów. Suma punktów podzielona przez liczbę członków Jury stanowi właściwą ocenę wystąpienia.

Kryteria ocen:

a) sprawność komunikacyjna (sposoby budzenia zainteresowania słuchaczy), zrozumiałość tekstu przez słuchaczy;

b) sprawność i poprawność językowa (poprawność gramatyczna, składniowa i frazeologiczna, bogactwo słownictwa);

c) wymowa (poprawna, płynna, wyraźna, zmienny poziom głośności), urozmaicona intonacja, poprawne akcentowanie;

d) stosowanie elementów nacechowanych stylowo (np. stylizacja gwarowa) i retorycznych (np. elementy dialogu, pytania retoryczne i stylistyczne) oraz elementów żartobliwych i komicznych;

e) język ciała (gestykulacja, mimika, rekwizyty);

f) zgodność wypowiedzi z tematyką konkursu;

g) właściwe korzystanie z limitu czasu.

Nagrody

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: I nagroda – 2000 zł, II nagroda – 1200 zł, III nagroda – 800 zł oraz statuetki Ośrodka Kultury Leśnej. Przewidziane są również wyróżnienia.

Trzykrotny zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł „Superbajarza". Uczestnik z tytułem „Superbajarza" ma prawo do startu w kolejnych edycjach konkursu po trzech latach przerwy.

Dyrektor Generalny przewiduje zaproszenie laureatów do zaprezentowania swoich gawęd w trakcie centralnych imprez i uroczystości organizowanych w Lasach Państwowych.

Patronat medialny: „Echa Leśne", „Przegląd Leśniczy", „Las Polski", TVP 3 Poznań, Radio Merkury Poznań, „Zielona lekcja"