Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników.

Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.
W naszym nadleśnictwie sadzonki hoduje się w szkółce Gospodarczej Lipnik, któa położona jest w oddziale  248 j,  na siedlisku LMŚW. Powierzchnia ogólna szkółki wynosi 4,24 ha i  podzielona jest na dwie kwatery  o powierzchni 3,24 ha i 1,00 ha. W 2012 roku w szkółce zostało wyprodukowano  1 062 tys. sztuk sadzonek. Największa produkcja sadzonek wystąpiła w roku 2001 i wynosiła 2 145 tys. sztuk.
Szkółka i teren wokół niej spełniają też inne funkcje. Odbywają się tu zajęcia edukacyjne z młodzieżą szkolną. Zagospodarowany teren wokół szkółki jest otwarty i dostępny. Służy rekreacji i wypoczynkowi wielu ludzi szczególnie latem.

Galerię zdjęć szkółki hodowlanej można znaleźć: tutaj

Innym sposobem hodowli lasu są odnowienia. Możemy je podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

Odnowienia naturalne                                               Odnowienia sztuczne

Zalesienia gruntów porolnych prowadzone są zwykle wśród roślin zielnych. Osłaniają one sadzonki oraz nie dopuszczają do zachwaszczenia powierzchni.

Zalesiona powierzchnia wymaga nieustannej pielęgnacji, polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

Następną czynnością jest wprowadzanie sadzonek gatunków drzew i krzewów, które mogą stworzyć dolne warstwy drzewostanu, tzw. podszytu. Podszyt sadzony jest na siedliskach ubogich, gdzie z powodu niedoboru związków pokarmowych lub wody gatunki drzewiaste mają niewielką szansę wytworzenia dolnego piętra drzewostanu.

Materiały do pobrania