Magazyn Magazyn

O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Waliły położone jest w województwie podlaskim, powiecie białostockim, gminie Gródek. Wschodnią granicę wytycza Granica Państwa z Białorusią. Pod względem administracyjnym nadleśnictwo podzielone jest na 10 leśnictw i wydzieloną szkółkę leśną.

Zasoby leśne

Obszar Nadleśnictwa Waliły reprezentowany jest przeważnie przez zespół roślinny borów mieszanych wysokich ze świerkowo-sosnowym drzewostanem, oraz przez bór mieszany sosnowy. Zajmujące nieco mniejszy areał lasy mieszane są reprezentowane przez: kontynentalny las mieszany, grąd trzcinnikowy, grąd miodownikowy i leszczynowo-świerkowy las mieszany. Na siedliskach lasów świeżych występują: grąd typowy i grąd czyśćcowy.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

W celu zachowania zadowalającej zdrowotności i naturalnej odporności lasów, należy szczególną uwagę poświęcić właściwemu stanowi sanitarnemu lasu.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwa prowadzą gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu. Plan urządzenia lasu to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Waliły prowadzona jest przez dwa koła łowieckie - Podmuch i Cietrzew. Obszar nadleśnictwa to bardzo atrakcyjne łowisko. Dążenie do przebudowy i urozmaicenia leśnych monokultur wpływa na zwiększenie różnorodności biologicznej.

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody jest nierozerwalnie związana z działalnością Nadleśnictwa. Na naszym terenie znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Nadleśnictwo udostępnia również dwie ścieżki edukacyjne.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Waliły informuje, iż prowadzi gospodarkę leśną zgodną z zasadami PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.