Wydawca treści Wydawca treści

Obszar krajobrazu chronionego - Wzgórza Sokólskie

Wzgórza Sokólskie nazywane są też Wzgórzami Dąbrowsko–Sokólskimi rozpościerają się wzdłuż wschodniej granicy Polski, od Lipska na północy, do Krynek na południu. Ukształtowane zostały w najstarszym stadium ostatniego zlodowacenia, a ich materiałem narzutowym są przyniesione przez lodowiec skały ze wschodniej Finlandii i Karelii.

Na Wzgórzach znajduje się wał morenowy, biegnący od wsi Jałówka przez Rozedrankę do Podkamionki.

Najwyższe wzniesienia wału, które miejscowa ludność nazywa Karpackimi Górami, mają 229 m n.p.m. Natomiast wysokość położonych na wschód od Sokółki wzniesień dochodzi do 240 m n.p.m. Podróżując w kierunku południowym od tego miasta, dostrzec można górujący nad krajobrazem, płaski stożek glacjofluwialny (227 m n.p.m.) porośnięty przez lasy będące pozostałością Puszczy Buksztelskiej. Wzgórza Sokólskie stanowią obszar krajobrazu chronionego.

W skład obszaru krajobrazu chronionego Wzgórz Sokólskich wchodzi powierzchnia określona linią graniczną która biegnie poczynając od ujścia rzeki Kołodzieżanki do rzeki Swisłocz na granicy Państwa, na zachód w górę rzeki do linii kolejowej Białystok-Zubki Białostockie, skręca na zachód, biegnie wzdłuż torów do rzeki Supraśl koło miejscowości Waliły-Stacja, wschodnim brzegiem rzeki na północ do szosy Białystok-Bobrowniki (w tym punkcie granica obszaru chronionego Wzgórz Sokolskich pokrywa się z granicą otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej), przecina szosę i biegnie w kierunku północnym, dochodzi rzeką do ujścia rzeki Grzybówka, biegnie ww. rzeką na północny-wschód do linii energetycznej niedaleko Kol. Grzybowce, ww. linią ok. 1250 m na północ, mija miejscowość Bagno, przecina rzeczkę Breszczeczka, dochodzi do lokalnego cieku, biegnie nim na północny-wschód do źródeł, kieruje się na północ, dochodzi do Józefowa, stąd kieruje się drogami w kierunku północno-wschodnimdo miejscowości Szaciły, Nietupa, Leszczany, Grzybowszczyzna, dochodzi do drogi Górany-Krynki (tu kończy się wspólna granica otuliny PKPK i Wzgórz Sokolskich),skręca na północny-wschód w kierunku Krynek, omija zabudowania miejscowości Krynki, dochodzi do drogi Krynki-Słoja (wg mapy topograficznej Nr 246.1 Krynki z 1992 r. w skali 1:50000), biegnie drogą w kierunku północno-zachodnim, omija od strony północnej miejscowości Pierożki i Sukowicze, dochodzi do drogi Słoja - Knyszewicze, skręca na północny-wschód, biegnie przez wieś Knyszewicze, we wsi skręca na północny-zachód i biegnie drogą w kierunku Chmielowszczyzny i Suchynicz, omija ww. wsie od strony zachodniej, skręca na zachód, dochodzi do drogi Kamionka Stara-Bobrowniki, skręca na północny-wschód, we wsi Bobrowniki skręca w drogę do Bohonik i przez Kol. Bohoniki, wieś Orłowicze dochodzi do linii kolejowej Sokółka-Kuźnica Białostocka, ww. linią w kierunku północno-wschodnim dochodzi do stacji Kundzin, skręca na północny-zachód i w miejscowości Zadworzany dochodzi do szosy Sokółka-Kuźnica, szosą w kierunku północno-wschodnim dochodzi do miejscowości Kuźnica Białosto­cka, omija jej zabudowania od strony południowej i wschodniej, dochodzi do dopływu rzeki Łosośna i ww. dopływem do granicy Państwa. Od strony wschodniej granicę ww. obszaru chronionego zamyka granica Państwa.

Opracowanie: www.sokolka.home.pl.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokolskie" został utworzony uchwałą Nr XII/84/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 12, poz. 128).Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Nr 5/98 Wojewody Białostockiego z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokolskie" (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 10, poz. 49), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym, że na podstawie art. 153 tejże ustawy obszar chronionego krajobrazu utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozumieniu tej ustawy.