Magazyn Magazyn

Ochrona Przyrody w Nadleśnictwie Waliły

Ochrona przyrody ma na celu zachowanie, odpowiednie użytkowanie i odtwarzanie zasobów przyrody tak żywej, jak i nieożywionej.

Rezerwaty przyrody

Na terenie nadleśnictwa Waliły znajdują się trzy rezerwaty przyrody: Chomontowszczyzna, Jezioro Wiejki oraz Rabinówka.

Ochrona Gatunkowa

W oparciu o dostępne opracowania odnoszące się do regionu, w tym plany ochrony przyrody rezerwatów, sporządzono listę roślin grzybów i zwierząt podlegających ochronie prawnej, a występujących na terenie objętym zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwa Waliły.

Obszary chronionego krajobrazu

Wzgórza Sokólskie nazywane są też Wzgórzami Dąbrowsko–Sokólskimi rozpościerają się wzdłuż wschodniej granicy Polski, od Lipska na północy, do Krynek na południu. Ukształtowane zostały w najstarszym stadium ostatniego zlodowacenia, a ich materiałem narzutowym są przyniesione przez lodowiec skały ze wschodniej Finlandii i Karelii.

Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej został utworzony 24 maja 1988 r. w celu zachowania najcenniejszych walorów tego terenu. Jest największym obszarem chronionym województwa podlaskiego i jednym z największych w Polsce. Stanowi doskonałe miejsce wypoczynku mieszkańców Białegostoku, Województwa Podlaskiego oraz turystów z kraju i z zagranicy.

Obszary Natura 2000

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.