Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Waliły

Ochrona przyrody ma na celu zachowanie, odpowiednie użytkowanie i odtwarzanie zasobów przyrody tak żywej, jak i nieożywionej.

Na obszarze Nadleśnictwa zlokalizowano i wyznaczono 8 stref ochronnych dla ptaków podlegających szczególnej ochronie, tj. bielika, orlika krzykliwego oraz cietrzewia. 

Na terenie nadleśnictwa występuje 16 drzew uznanych za pomniki przyrody.

  

 

We wsi Waliły znajduje się olbrzymi głaz narzutowy o obwodzie 14 m, pozostałość epoki lodowcowej. Dzięki staraniom naukowców i leśników uratowano od zagłady największe zwierzę współczesnej Europy - ŻUBRA.

Latem żubry (w ilości ok. 50 sztuk) przebywają na terenie Nadleśnictwa Waliły i Krynki, penetrując w poszukiwaniu żeru obszar o powierzchni około 10 000 ha pokryty głównie borami sosnowymi i sosnowo - świerkowymi (lasy liściaste z dębem, jesionem, klonem i lipą występują tu fragmentarycznie).

Nadleśnictwo od wielu lat prowadzi szereg działań związanych z ochroną żubra, najważniejszy ich kierunek to powiększenie letniej bazy pokarmowej żubra poprzez zagospodarowanie nieużytków i odtworzenie śródleśnych łąk.

W Leśnictwie Radunin znajduje się sztuczny zbiornik wodny o nazwie „Wyżary", spełnia on niezwykle istotną funkcję przyrodniczą będąc siedliskiem wielu zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym, np. rybołowa, rzadkich gatunków gadów i płazów.