Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Obszar Nadleśnictwa Waliły reprezentowany jest przeważnie przez zespół roślinny borów mieszanych wysokich ze świerkowo-sosnowym drzewostanem, oraz przez bór mieszany sosnowy. Zajmujące nieco mniejszy areał lasy mieszane są reprezentowane przez: kontynentalny las mieszany, grąd trzcinnikowy, grąd miodownikowy i leszczynowo-świerkowy las mieszany. Na siedliskach lasów świeżych występują: grąd typowy i grąd czyśćcowy.

Urozmaicenie szaty roślinnej Nadleśnictwa wynika z ukształtowania powierzchni terenu, budowy geologicznej, warunków wodnych, klimatu oraz właściwości gleb.

Dość liczne na tym obszarze bory świeże są reprezentowane przez bory sosnowe. Siedliska wilgotne w obrębie borów wilgotnych reprezentowane są przez sosnowy bór wilgotny. Na borach mieszanych wilgotnych występują: jegiel oraz sosnowo-świerkowy bór wilgotny. Lasy mieszane wilgotne reprezentowane są przez dębowo-świerkowy las mieszany wilgotny oraz przez grąd trzcinnikowy. Na lasach wilgotnych występują grądy czyśćcowe, grądy turzycowe oraz grądy murszowe. Bory bagienne charakteryzują się występowaniem zespołów leśnych boru łochyniowego. Wśród borów mieszanych bagiennych spotkać można świerczynę borealną oraz brzozowo-sosnowy las bagienny. Lasy mieszane bagienne reprezentowane są przez olszowy las mieszany bagienny, świerczynę borealną, biel oraz łęg świerkowo-olszowy. Olsy to głównie ols porzeczkowy oraz ols typowy. W sąsiedztwie cieków wodnych, gdzie dochodzi do zabagnień terenu występują łęgi jesionowo-olszowe.

Na terenie Nadleśnictwa Waliły istnieją też zbiorowiska znacznie odbiegające od naturalnych. Są to tzw. leśne zbiorowiska zastępcze. Ich skład florystyczny w istotny sposób różni się od składu zespołów naturalnych. Większość ekosystemów przekształconych w wyniku gospodarki leśnej posiada fitocenozy, w których zmianie uległ drzewostan, natomiast pozostałe składniki są zbliżone do występujących w zbiorowiskach naturalnych. Ekosystemy przekształcone występują też na glebach porolnych z wyraźnie ukształtowaną warstwą płużną. Zespoły roślinne są ściśle skorelowane z żyznością i wilgotnością siedlisk - spełniają więc rolę dobrych wskaźników potencjalnych możliwości siedlisk.

Materiały do pobrania